Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

 • Μ02 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ)

 • Μ03 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 • Μ04 ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

         YΠΟΜΕΤΡΟ 4.1.1 «Ενισχύσεις για την υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης».

          ΔΡΑΣΗ 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή / και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν).

 • Μ06 ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

          α. ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

          β. ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.2 ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΝΕΩΝ ΜΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

          γ. ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.3 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΙΚΡΩΝ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

 • Μ08 ΔΑΣΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΓΑΙΩΝ

 • Μ09 ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

 • Μ10 ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

          α. 10.1.04 ΜΕΙΩΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

          β. 10.1.05 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

          γ. 10.1.09 ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΦΥΛΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΖΩΩΝ

          δ. 10.1.10 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΒΕΛΤΙΩΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ

 • Μ11 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

          α. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

          β. ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

 • Μ14 ΚΑΛΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΖΩΩΝ

 • Μ16 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

 • Μ19 LEADER