Δηλώσεις ΟΣΔΕ

Α) Φυτικό κεφάλαιο

    1. ΚΩΔΙΚΟI TAXIS (ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΥΛΗΣ)- (ΛΟΓΙΣΤΗΣ).

    2. Αντίγραφα των παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων (για ενοικιαζόμενα αγροτεμάχια). Κωδικός ΑΤΑΚ για όλα τα ενοικιαζόμενα(ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΑ).

    3. Αντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας, με τον αριθμό τραπ. λογαριασμού ταμιευτηρίου

    4. Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου)

    5. Αντίγραφο Ε9 που αποδεικνύει τη νόμιμη κατοχή των αγροτεμαχίων (για ιδιόκτητα αγροτεμάχια)

    6. Αποδεικτικά χρήσης πιστοποιημένου σπόρου βαμβακιού και Σκληρού Σίτου (καρτέλες και τιμολόγιο ή ακριβές αντίγραφο τιμολογίου) (εφόσον αιτούνται)

    7. Αντίγραφο ΑΜΚΑ.

    8. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ΟΓΑ ή άλλου φορέα ασφάλισης (ΙΚΑ κλπ)

    9. Αντίγραφο σύμβασης για την σποροπαραγωγή, καλλιέργεια ζαχαρότευτλων, καπνού, ενεργειακών καλλιεργειών και την βιομηχανική ντομάτα (εφόσον αιτούνται).

    10. Βεβαίωση από αρμόδια αρχή ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, ΔΗΜΟΥΣ.

    11. Βεβαίωση αδείας ή πρωτόκολλο γεώτρησης.

Β) Ζωϊκό κεφάλαιο

    1. Αντίγραφο του Μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων

    2. Μελισσοκομικό Βιβλιάριο

    3. Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους )

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης των παραγωγών

Είναι η αίτηση που χρειάζεται να υποβάλλει κάθε έτος ο γεωργός

α. Για τις Άμεσες Ενισχύσεις

β. Για όσα Μέτρα Αγροτικής Ανάπτυξης συνδέονται με εκτάσεις ή αφορούν ζώα

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

– Υποβοήθηση κατάθεσης δήλωσης ΟΣΔΕ

– Τήρηση μητρώου εισροών – εκροών

– Τήρηση ημερολογίου εργασιών

– Εγγραφή στο μητρώο αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Χρήσιμες συμβουλές πριν την υποβολή

Γεωργοί

α. Προετοιμασία δήλωσης του γεωργοπεριβαλλοντικού προγράμματος, αν υπάρχει, (Βιολογική Γεωργία, Μείωση Νιτρορρύπανσης κλπ)

β. Ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών μεταβίβασης δικαιωμάτων

γ. Προετοιμασία παραστατικών νόμιμης κατοχής (Ιδιωτικά συμφωνητικά, Ε9 κλπ) και τιμολόγιων αγοράς σπόρων / ετικετών

δ. Αποτύπωση των ορίων των αγροτεμαχίων σε επίπεδο καλλιέργειας με λήψη συντεταγμένων

Κτηνοτρόφοι

α. Λεπτομερής καταμέτρηση του ζωικού του κεφαλαίου και ορθή ενημέρωση του μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης

β. Προσοχή! Πρέπει να γνωρίζουν έως 15/5 τον αριθμό των ζώων που θα διατηρηθούν, θα πωληθούν ή που θα οδηγηθούν στο σφαγείο μέχρι το τέλος του κάθε έτους.

γ. Συμπλήρωση του μητρώου εισροών εκροών και του φαρμακευτικού μητρώου

δ. Συλλογή παραστατικών μετακίνησης του ζωικού κεφαλαίο

Χρήσιμες συμβουλές μετά την υποβολή

Γεωργοί

α. Επιβεβαίωση της ορθότητας των σταθερών στοιχείων της αίτησης

β. Έλεγχος εάν οι συγκεντρωτικές εκτάσεις των καλλιεργειών είναι σωστές

γ. Έλεγχος των εκτάσεων και των καλλιεργειών των αγροτεμαχίων

δ. Έλεγχος των παράλληλων δράσεων και των συνδεδεμένων ενισχύσεων

ε. Έλεγχος ιδιοκτησιακού καθεστώτος σε κάθε αγροτεμάχιο

στ. Έλεγχος εάν ενεργοποιείται το σύνολο των δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

ζ. Προσοχή! Κάθε αγροτεμάχιο έχει συγκεκριμένη περιφέρεια και μόνο αυτή μπορεί να ενεργοποιήσει.

Κτηνοτρόφοι

α. Έλεγχος ζωικού κεφάλαιο που διατηρείται στην σταβλική εγκατάσταση την στιγμή υποβολής της αίτησης

β. Έλεγχος ζωικού κεφάλαιο που θα διατηρηθεί μέχρι τέλος του χρόνου για το άρθρο 52 και την εξισωτική αποζημίωση.

γ. Βοοειδή: Πρόβλεψη πόσα θηλυκά θα γεννήσουν μέσα στο έτος χωρίς απώλειες;

δ. Αιγοπρόβατα: Πρόβλεψη πόσα ενήλικα θα παραδώσουν 120 κιλά γάλα από 1/1 έως 31/12 κάθε έτους;

Υποχρεώσεις κτηνοτροφών

→ Διαπίστωση απωλειών ζωικού κεφαλαίου μετά την ημερομηνία της αίτησης και μέχρι το τέλος κάθε έτους:

→ Αιγοπρόβατα: γνωστοποίηση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών με δικαιολογητικά τεκμηρίωσης (Κτηνιατρική Βεβαίωση, Πόρισμα ΕΛΓΑ, Εργαστηριακές Εξετάσεις) στον ΟΠΕΚΕΠΕ

→ Βοοειδή: γνωστοποίηση μεταβολών εντός επτά (7) εργασίμων ημερών στην αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή και προσκόμιση παραστατικών τεκμηρίωσης μέχρι 31/1/2017 στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μετατροπή επιλέξιμων ζώων σε ισοδύναμες Μ.Μ.Ζ.

ΕΙΔΟΣ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΖΩΩΝΜΜΖ/ζώο
Αιγοπρόβατα (ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλου)0,15
Αρσενικά και θυλικά βοοειδή ηλικίας κάτω των 6 μηνών0,20
Αρσενικά και θυλικά βοοειδή ηλικίας 6 έως 24 μηνών0,60
Αρσενικά και θυλικά βοοειδή ηλικίας άνω των 24 μηνών1,00

Η πράσινη ενίσχυση χορηγείται ως ποσοστό της συνολικής αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης που ενεργοποιεί ο γεωργός για κάθε έτος και τηρούν σε όλα τα επιλέξιµα εκτάριά τους γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίµα και το περιβάλλον οι οποίες είναι οι εξής:

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
0,4-99,9ΚΑΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗ
100-149,9ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΩΣ 75%
150-299,9ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΩΣ 75% ΚΑΙ 5% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
300-…ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΩΣ 75% ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΥΟ ΟΧΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 5%, ΚΑΙ 5% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

α. Όταν η αρόσιµη γη του γεωργού καλύπτει έκταση µεταξύ 10 και 30 πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικές καλλιέργειες. Η κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει να καλύπτει περισσότερο από το 75 % αυτής της αρόσιµης γης.

β. Όταν η αρόσιµη γη του γεωργού καλύπτει έκταση πάνω από 30 εκτάρια πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές καλλιέργειες. Η κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει να καλύπτει πάνω από το 75 % αυτής της αρόσιµης γης και οι δύο κύριες καλλιέργειες δεν πρέπει να καλύπτουν από κοινού πάνω από το 95 % αυτής της αρόσιµης γης.

→ Οι δύο πρώτες παράγραφοι δεν εφαρµόζονται στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις:

α. όταν ποσοστό µεγαλύτερο του 75 % της αρόσιµης γης χρησιµοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών, ως γη υπό αγρανάπαυση ή για συνδυασµό των δύο, µε την προϋπόθεση ότι η αρόσιµη γη που δεν καλύπτεται από αυτές τις χρήσεις δεν υπερβαίνει τα 30 εκτάρια

β. όταν ποσοστό µεγαλύτερο του 75 % της επιλέξιµης γεωργικής έκτασης χρησιµοποιείται ως µόνιµος βοσκότοπος, χρησιµοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών ή καλλιεργείται µε καλλιέργειες κάτω από νερό για σηµαντικό µέρος του έτους ή για σηµαντικό µέρος του κύκλου καλλιέργειας ή για συνδυασµό των χρήσεων αυτών, µε την προϋπόθεση ότι η αρόσιµη έκταση που δεν καλύπτεται από αυτές τις χρήσεις δεν υπερβαίνει τα 30 εκτάρια

Ύπαρξη περιοχής οικολογικής εστίασης στη γεωργική έκταση

Όταν η αρόσιµη γη µιας εκµετάλλευσης καλύπτει περισσότερα από 15 εκτάρια, οι γεωργοί υποχρεούνται στο 5 % της αρόσιµης γης της εκµετάλλευσης να αποτελεί περιοχή οικολογικής εστίασης. Περιοχές οικολογικής εστίασης ορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Γη υπό αγρανάπαυση.

β. Χαρακτηριστικά τοπίου στα οποία περιλαµβάνονται:

          i.Οι δενδροστοιχίες υπό την προϋπόθεση ότι η διάµετρος των κοµών των δένδρων υπερβαίνει το ένα µέτρο και η µεταξύ των κοµών απόσταση δεν υπερβαίνει τα πέντε µέτρα. Το στοιχείο αυτό υπολογίζεται ως έκταση µε συντελεστή µετατροπής 5 και στάθµισης 2.

         ii. Οι συστάδες δένδρων µε αλληλεπικαλυπτόµενες κόµες και οι θαµνώνες, µε µέγιστη αποδεκτή έκταση τα 0,3 εκτάρια και συντελεστή στάθµισης 1,5.

        iii. Τάφροι µε µέγιστο πλάτος έξι µέτρα, περιλαµβανομένων ανοικτών υδάτινων ρευµάτων για σκοπούς άρδευσης ή αποστράγγισης, εξαιρουµένων των καναλιών που κατασκευάζονται από σκυρόδεµα. Ο συντελεστής µετατροπής είναι 3 και στάθµισης 2.

        iv.Οι ζώνες ανάσχεσης κατά µήκος των υδατορεµάτων και λοιπών υδάτινων όγκων, που συνίστανται σε ακαλλιέργητο περιθώριο ενός µέτρου σύµφωνα µε το πρότυπο της Καλής Γεωργικής και Περιβαλλοντικής Κατάστασης της Πολλαπλής Συµµόρφωσης για τα ύδατα. Ο συντελεστής µετατροπής είναι 6 και στάθµισης 1,5.

γ. Εκτάσεις µε καλλιέργεια που έχει ικανότητες δέσµευσης του αζώτου (ψυχανθή), όπου περιλαµβάνονται φυτά των ακόλουθων γενών και ειδών:

→ Η ύπαρξη περιοχής οικολογικής εστίασης στην αρόσιµη έκταση της εκµετάλλευσης δεν απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α. Όταν ποσοστό µεγαλύτερο του 75 % της αρόσιµης γης χρησιµοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών, ως γη υπό αγρανάπαυση, καλλιεργείται µε καλλιέργειες ψυχανθών ή για συνδυασµό των χρήσεων αυτών, µε την προϋπόθεση ότι η αρόσιµη γη που δεν καλύπτεται από αυτέςτις χρήσεις δεν υπερβαίνει τα 30 εκτάρια.

β. Όταν ποσοστό µεγαλύτερο του 75 % της επιλέξιµης γεωργικής έκτασης αποτελεί µόνιµο βοσκότοπο, χρησιµοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών ή καλλιεργείται µε καλλιέργειες κάτω από νερό για σηµαντικό µέρος του έτους ή για σηµαντικό µέρος του κύκλου καλλιέργειας ή για συνδυασµό των χρήσεων αυτών, µε την προϋπόθεση ότι η αρόσιµη έκταση που δεν καλύπτεται από αυτές τις χρήσεις δεν υπερβαίνει τα 30 εκτάρια.

γ. για το τµήµα της εκµετάλλευσης που χρησιµοποιείται για βιολογική παραγωγή και εφ’ όσον ο γεωργός συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 29, παράγραφος 1 του Καν. (ΕΚ) 834/2007 όσον αφορά τη βιολογική γεωργία.

1. Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων με γη (Υπόδειγμα 1)

2. Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων χωρίς γη (Υπόδειγμα 2)

3. Οριστική μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς (Υπόδειγμα 5)

4. Μίσθωση δικαιωμάτων με μίσθωση γης (Υπόδειγμα 6)

5. Αλλαγή προσωπικών στοιχείων (Υπόδειγμα 7)

6. Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς γη (Υπόδειγμα 8)

7. Μίσθωση δικαιωμάτων χωρίς γη (Υπόδειγμα 9)

8. Μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς και ταυτόχρονη μεταβίβαση σε άλλον γεωργό (Υπόδειγμα 11)

9. Λύση μίσθωσης δικαιωμάτων με ή χωρίς γη και ταυτόχρονη μεταβίβαση σε άλλον γεωργό (Υπόδειγμα 12)