Απαραίτητα Δικαιολογητικά

1

Επικυρωμένο αντίγραφο (δύο όψεων) της Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου επισήμου εγγράφου που να αποδεικνύει την ηλικία.

ΚΕΠ

2

Στοιχεία ταυτότητας της/του συζήγου του υποψηφίου.

 

3

Επικυρωμένα αντίγραφα Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης (Δήλωση ΟΣΔΕ) για το σύνολο των ετών που έχει υποβληθεί.     (Και των δύο συζύγων.)

 

4

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

ΔΗΜΟΣ

5

Βεβαίωση Δημάρχου για το μόνιμο της κατοικίας του υποψηφίου με αριθμό πρωτοκόλλου και πρόσφατη ημερομηνία έκδοσης.

ΔΗΜΟΣ

6

Μόνιμη κατοικία – Στοιχεία εκμισθωτή ή φιλοξενούντος.

ΚΕΠ

7

Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ της μόνιμης κατοικίας.

 

8

Βεβαίωση εγγραφής στον ΟΓΑ.

ΑΝΤ/ΤΗΣ ΕΛΓΑ

9

Φωτοτυπία πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης με εκτυπωμένο τον αριθμό ΙΒΑΝ

 

10

Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών.

ΚΕΠ

11

Άδεια εισόδου ή αντίγραφα των καταστάσεων εισόδου σε κοινοτικούς βοσκοτόπους.

ΔΗΜΟΣ

12

Βεβαίωση ποσόστωσης γάλακτος από  ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.

ΕΛ.Γ.Ο.

13

Θεωρημένο αντίγραφο Μητρώου κτηνοτροφικής/πτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΟ

14

Απόφαση οριστικής ένταξης και προέγκριση στην περίπτωση δημιουργίας της εκμετάλλευσης από Πρόωρη Συνταξιοδότηση.

 

15

Τιμολόγιο Πώλησης ή Δελτίο Αποστολής (περίπτωση ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ) για την αγορά ζωικού κεφαλαίου / μελισσοσμηνών.

 

16

Ιδιωτικό συμφωνητικό για την αγορά ή Αποδεικτικό δωρεάς εν ζωή ζωικού κεφαλαίου / μελισσοσμηνών από άλλο κτηνοτρόφο / μελισσοκόμο, θεωρημένο από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας.

ΔΑΟΚ

17

Επικυρωμένο αντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου υποψηφίου.

ΔΑΟΚ

18

Αμπελουργικό και Ελαιοκομικό μητρώο.

ΔΑΟΚ

19

Τίτλοι νόμιμης κατοχής (Συμβόλαια) για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια.

ΥΠΟΘ/ΚΕΙΟ ή ΣΥΜΒ/ΦΟΣ

20

Επικυρωμένα μισθωτήρια για μισθωμένα αγρ/χια.

ΚΕΠ

21

Αποδεικτικά  της  ημερομηνίας πρώτης εγκατάστασης:

·                     Mητρώο Αγροτών κ Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

·                      Παραστατικά αγοράς εφοδίων.

·                      Έναρξη ασφάλισης στον ΟΓΑ.

 

22

Αντίγραφα Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 & Ε3 (εφόσον υποβάλλονται) των τριών τελευταίων ετών 2011-2012-2013  (και του/της συζύγου, εφόσον δεν υπάρχει κοινή δήλωση των δύο συζύγων στην τριετία).

ΛΟΓΙΣΤΗΣ ή ΕΦΟΡΙΑ

23

Αντίγραφα Δηλώσεων Ε9 (Αρχικής και όλων των επόμενων μεταβολών και των δύο συζύγων).

24

Εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος και των δύο συζύγων για τα έτη 2011-2012-2013.

25

Υπεύθυνη δήλωση ότι το περιεχόμενο των αντιγράφων της φορολογικής δήλωσης είναι αληθές, εφόσον τα αντίγραφα που υποβάλλονται δεν είναι επικυρωμένα από τη Δ.Ο.Υ.

 

26

Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν φορολογικές δηλώσεις, απαραίτητη είναι η υποβολή:

α) αντίγραφου βεβαίωσης της τελευταίας μεταβολής του Μητρώου της ΔΟΥ και εφόσον δεν υφίσταται μεταβολή, αντίγραφου της βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ, επικυρωμένων από οποιαδήποτε διοικητική αρχή.

β) υπεύθυνης δήλωσης προς την οικεία ΔΟΥ, ότι δεν ήταν υπόχρεος σε υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος τα έτη 2011-2012-2013.

ΕΦΟΡΙΑ

27

Δικαιολογητικά και παραστατικά που να αποδεικνύουν τη διακοπή προηγούμενου επαγγέλματος–απασχόλησης του υποψήφιου:

·                      επικυρωμένο αντίγραφο διακοπής εργασιών από τη ΔΟΥ

·                      απόλυση (επικυρωμένη από ΟΑΕΔ)

·                      οικειοθελής αποχώρηση (επικυρωμένη από ΟΑΕΔ)

·                      βεβαίωση διακοπής κύριας ασφάλισης του οικείου ασφαλιστικού φορέα

·                      διακοπή ταμείου ανεργίας κλπ

Δικαιολογητικά διακοπής εργασίας υποχρεούνται να προσκομίσουν οι επαγγελματίες και οι μόνιμα απασχολούμενα μισθωτοί.

 

28

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη διάρκεια και το χρονικό διάστημα απασχόλησης για εποχιακή ή με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή με ημερομίσθιο αμειβόμενη εργασία του υποψηφίου (εργάτες, οικοδόμοι κλπ). Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

·                      συμβάσεις ορισμένου χρόνου,

·                      αντίγραφο λογαριασμού ασφαλισμένου από το Ι.Κ.Α.

 

29

Ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του υποψηφίου και του συντάκτη του επιχειρηματικού σχεδίου που αφορά στην εκπόνηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την τεχνική στήριξη του δικαιούχου μέχρι την ολοκλήρωσή του.

 

Follow us

Επικοινωνία

  • Τηλ: (+30) 24410-21313
  • Fax: (+30) 24415-00556
  • E-mail: info@agrolysis-karditsa.gr

Διεύθυνση

Γρηγορίου Λαμπράκη 13
Καρδίτσα -ΤΚ: 43100
Υποκατάστημα:
Κιερίου 55, Σοφάδες
ΤΚ 43300

Αγρολυσις Γεωτεχνικό Γραφείο Καρδίτσα © 2018 •